ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารสุขภาพแห่งชาติชั้น ๑ และชั้น ๖

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-05-15 16:27
ระยะเวลา
15 พฤษภาคม 2557 ถึง 16 มิถุนายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
65.21 KB
ดาวน์โหลด
238 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
41

                   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                            ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      
        ๑. ชื่อโครงการ..จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารสุขภาพแห่งชาติชั้น ๑ และชั้น ๖
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..ฝ่ายบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๗๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
            เป็นเงิน ๑๗๕,๒๑๒.๕๐ บาท
           (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
           
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………
            ๕.๑  ลงชื่อนายวศิน  วิริยรัต
            ๕.๒  ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง