ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ สวรส. ชั้น ๔ และชั้น ๓ ครึ่งชั้น

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-05-15 16:14
ระยะเวลา
15 พฤษภาคม 2557 ถึง 15 มิถุนายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
65.32 KB
ดาวน์โหลด
243 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
88

             ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
       
        ๑. ชื่อโครงการ..จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ สวรส. ชั้น ๔ และชั้น ๓ ครึ่งชั้น
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสนับสนุนทั่วไป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๕๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
    
        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
            เป็นเงิน ๑๕๐,๓๓๕ บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
           
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………
            ๕.๑  ลงชื่อนางสาวพชรวิจิตร์  บุญเลิศสิน
            ๕.๒  ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง