ประกาศราคากลางงานวิชาการ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-05-01 10:04
ระยะเวลา
01 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 พฤษภาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
45

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

       1. ชื่อโครงการ การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล (สพตร.) ภายใต้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย  10,660,900.00 บาท

      3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 12 มีนาคม 2557

          เป็นเงิน 

10,660,900.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย อายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา

          4.3 จำนวนนักวิจัย

1 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

10,660,900.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

- คน

          10.2 อื่นๆ  

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และแหล่งทุน