ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงห้องฝ่ายบริหารอาคาร อาคารสุขภาพแห่งชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-04-25 16:29
ระยะเวลา
25 เมษายน 2557 ถึง 24 พฤษภาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
79.01 KB
ดาวน์โหลด
1 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
55

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                              ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

       
        ๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างปรับปรุงห้องฝ่ายบริหารอาคาร อาคารสุขภาพแห่งชาติ
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....ฝ่ายบริหารอาคาร อาคารสุขภาพแห่งชาติ

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
             รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            วันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๕๗
            เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
            ราคา/หน่วย (ถ้ามี).........................................บาท

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑ ..สืบราคาจากร้านอาภากร
     
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน …………………
            ๕.๑ ลงชื่อนายวศิน   วิริยรัต
            ๕.๒ ลงชื่อนางสาววันเพ็ญ  ฝั่งกุด
            ๕.๓ ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง