ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-04-24 08:59
ระยะเวลา
21 เมษายน 2557 ถึง 20 พฤษภาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
103

          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

                                                      หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

        1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย  150,000.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 21 เมษายน 2557

          เป็นเงิน 

150,000.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

53,200.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาการสื่อสาร

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  เทคโนโลยีการสื่อสาร

          4.3 จำนวนนักวิจัย

1 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

96,800.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

             10.1 จำนวน

0 คน

             10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

              1. นางสาวนิธิภา อุดมสาลี

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย