ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-04-22 15:03
ระยะเวลา
22 เมษายน 2557 ถึง 21 พฤษภาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
65.21 KB
ดาวน์โหลด
244 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
95

              ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                                    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

      
        ๑. ชื่อโครงการ..จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
            วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗
            เป็นเงิน ๒๒๙,๑๙๔ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑  ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๕๗
           
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ……………
            ๕.๑  ลงชื่อนายภัทรินทร์  แสงบุตร
            ๕.๒  ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง