การแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็กไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-04-21 16:07
ระยะเวลา
21 เมษายน 2557 ถึง 21 พฤษภาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
98

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ การแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเด็กไทย

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย    1,227,300.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 10 เมษายน  2557

          เป็นเงิน 

1,227,300.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

180,000.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้าน health data standards

          4.3 จำนวนนักวิจัย

8 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

720,000.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

130,000.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

94,300.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

103,000.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย