ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-04-21 14:20
ระยะเวลา
21 เมษายน 2557 ถึง 21 พฤษภาคม 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
50

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

        1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย   1,135,000.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 21 เมษายน 2557

          เป็นเงิน 

1,135,000.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

222,500.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยการได้ยิน เครื่องช่วยฟัง DSP

          4.3 จำนวนนักวิจัย

8 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

713,000.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

19,500.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

80,000.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

100,000.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย