ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อบริการพื้นที่สำหรับฝากเซิร์ฟเวอร์ (Co-location)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-04-11 15:33
ระยะเวลา
11 เมษายน 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
PDF
79.85 KB
ดาวน์โหลด
231 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        ๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อบริการพื้นที่สำหรับฝากเซิร์ฟเวอร์ (Co-location)

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๓๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
             วันที่ ๙  เมษายน ๒๕๕๗
            เป็นเงิน...๒๓๗,๕๔๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
            รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑ ..บริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
     
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………

            ๕.๑ ลงชื่อนายภัทรินทร์  แสงบุตร