ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-04-03 11:39
ระยะเวลา
01 เมษายน 2557 ถึง 30 เมษายน 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
48

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

        1. ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย      175,000.00 บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 1 เมษายน 2557

          เป็นเงิน 

175,000.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

120,000.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

          4.3 จำนวนนักวิจัย

5 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

55,000.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

0 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย