ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการลดน้ำหนักของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-04-01 16:46
ระยะเวลา
01 เมษายน 2557 ถึง 30 เมษายน 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
52

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

 

        1. ชื่อโครงการ ผลการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการลดน้ำหนักของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย       150,000.00 บาท

 

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) 1 เมษายน 2557

          เป็นเงิน 

 

150,000.00 บาท

        4. หมวดค่าตอบแทน

120,000.00 บาท

          4.1 ประเภทนักวิจัย  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

          4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย  ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

          4.3 จำนวนนักวิจัย

 

4 คน

        5. หมวดค่าจ้าง

 

.00 บาท

        6. หมวดค่าใช้สอย

 

28,000.00 บาท

        7. ค่าวัสดุ 

 

2,000.00 บาท

        8. ค่าครุภัณฑ์

 

.00 บาท

        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

.00 บาท

        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)

          10.1 จำนวน

 คน

          10.2    

.00 บาท

        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย