ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่องการพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดขั้นสูงในเด็กปฐมวัย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
mms
เมื่อวันที่
2014-04-01 16:38
ระยะเวลา
01 เมษายน 2557 ถึง 30 เมษายน 2557
Default image
จำนวนผู้อ่าน
45

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 

                
        1. ชื่อโครงการการพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดขั้นสูงในเด็กปฐมวัย/ หน่วยงานเจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,113,340 บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......10 มกราคม 2557 ............................
            เป็นเงิน......................... 1,113,340.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน....................................338,400........................................บาท
            4.1 ประเภทนักวิจัย ..............สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์....................
            4.2 คุณสมบัติของนักวิจัย .............ชีววิทยาเชิงพัฒนาการ................
            4.3 จำนวนนักวิจัย ................................4...............................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 774,940............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1 จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2 ................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์................................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย