ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง โครงการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการใหม่และการจัดตั้งหน่วยงานจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าคนพิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-02-19 10:43
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-056...
- bytes
ดาวน์โหลด
203 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

1. ชื่อโครงการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการใหม่และการจัดตั้งหน่วยงานจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าคนพิการ/ หน่วยงานเจ้าของโครงการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2,274,000 บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......17กุมภาพันธ์ 2557............................
            เป็นเงิน.........................2,274,000.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน....................................-........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ..............สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย ........เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.......
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................1...............................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 2,274,000............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์............................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

Attachment Size
ราคากลาง.doc 34.5 KB