ประกาศราคากลาง เรื่อง ต่ออายุบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-02-18 17:18
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
218 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

      
        1. ชื่อโครงการ..ต่ออายุบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 114,000 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            วันที่13 กุมภาพันธ์ 2557
            เป็นเงิน 113,955 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
              4.1  สืบราคาจากบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
           
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..
              5.1  ลงชื่อนายภัทรินทร์  แสงบุตร
              5.2 ลงชื่อนางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

Attachment Size
ราคากลาง.pdf 64.84 KB