ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิกแบบสหสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-02-10 13:51
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-055...
- bytes
ดาวน์โหลด
228 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
79

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

1. ชื่อโครงการบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิกแบบสหสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)/ หน่วยงานเจ้าของโครงการเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 36,618,400บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......10กุมภาพันธ์ 2557............................
            เป็นเงิน.........................36,618,400.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน....................................-........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ..............สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย ........อายุรแพทย์.......
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................9...............................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 36,618,400............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. นพ.คณิตสรณ์  สัมฤทธิ์เดชขจร............................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

AttachmentSize
ราคากลาง.doc35.5 KB