ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-02-03 13:55
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-054...
- bytes
ดาวน์โหลด
222 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
42

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

1. ชื่อโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5/ หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 8,700,000 บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......3 กุมภาพันธ์ 2557............................
            เป็นเงิน.........................8,700,000.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน....................................750,000........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ..............สาขาเศรษฐศาสตร์....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย ........การคลังสำหรับนโยบายทางสังคม (ปริญญาโท).......
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................3...............................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 7,950,000............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์............................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

AttachmentSize
ราคากลาง.doc34.5 KB