ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี พ.ศ. 2557

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-30 16:43
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/200157...
- bytes
ดาวน์โหลด
245 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


1.    ชื่อโครงการ...จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี พ.ศ.2557
        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2.    วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  267,231 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
        รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3.    วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        วันที่ 20  มกราคม  2557
        เป็นเงิน 265,479 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

4.    แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
           4.1  สืบราคาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูดิโอ ไดอะล็อก
           4.2  สืบราคาจากบริษัท อีเล็ฟเว่น คัลเลอร์ส จำกัด

5.    รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน …………
           5.1  นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

AttachmentSize
ราคากลาง.pdf175.82 KB