ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-27 13:44
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
237 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
106

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง1. ชื่อโครงการ  จัดจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556

    /หน่วยงาานเจ้าของโครงการ...หน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท(สามแสนบาาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง)
    วันที่ 20 มกราคม 2557
    เป็นเงิน 280,340.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
        4.1  ตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่ PO56102 (งานจ้างครั้งหลังภายใน 2 ปีงบประมาณ)

5. เจ้ารายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
       5.1  นางสาวฐิติมา   นวชินกุล
       5.2  นางสาวฐานิตา   ยิ้มเรือง

 

AttachmentSize
ราคากลาง.pdf91.61 KB