ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการตนเองและระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง): กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-09 10:55
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-047...
- bytes
ดาวน์โหลด
216 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

                
        1. ชื่อโครงการรูปแบบการจัดการตนเองและระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง):กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 467,000บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......7 มกราคม 2557............................
            เป็นเงิน.........................467,000.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน....................................120,000........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ..............สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย .............พญาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต................
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................7.................................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 347,000............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์................................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

AttachmentSize
ราคากลาง.doc35 KB