ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยจำแนกพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-27 11:33
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-045...
- bytes
ดาวน์โหลด
212 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
89

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

                
        1. ชื่อโครงการปัจจัยจำแนกพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด/ หน่วยงานเจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 440,100 บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......26 ธันวาคม 2556 ............................
            เป็นเงิน.........................440,100.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน....................................119,000........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ..............สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย .............พญาบาลศาสตร์................
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................4.................................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 321,100............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์................................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

AttachmentSize
ราคากลาง.doc34 KB