ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปริมาณความต้องการใช้โลหิตของประเทศไทย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-25 14:02
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-...
- bytes
ดาวน์โหลด
211 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
60

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

                
        1. ชื่อโครงการการศึกษาปริมาณความต้องการใช้โลหิตของประเทศไทย/ หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 1,552,100บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......20 ธันวาคม 2556 ............................
            เป็นเงิน..........................1,552,100.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน....................................498,000........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ..............สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย .............แพทย์ศาสตร์บัณทิต  ................
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................3.................................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 1,054,100............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์......................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

AttachmentSize
ราคากลาง.doc34 KB