ประกาศราคากลาง เรื่อง...จัดจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (http://kb.hsri.or.th)

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-24 15:42
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
169 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
79

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 

        ๑. ชื่อโครงการ....จัดจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ  (http://kb.hsri.or.th)
             /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๒๗๐,๐๐๐บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
             เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


        ๔. ค่า Hardware.................................................... ไม่มี .............................................บาท


        ๕. ค่า Software.................................... ไม่มี ...............................................................บาท


        ๖. ค่าพัฒนาระบบ... ๒๗๐,๐๐๐บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

        ๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ………………................ ไม่มี .................................................................บาท

  

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)….    

                          ๘.๑  ลงชื่อ ...................................................

                                             (นายวิชานันท์  อุ่นจิตร)

                          ๘.๒  ลงชื่อ ...................................................

                                             (นางสาวภาวิณี  โพธิรัชต์)


        ๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .................................................................

            ๙.๑  สืบราคาจากบริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

 

 

AttachmentSize
จัดจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ kb.pdf104.09 KB