ประกาศราคากลาง จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์: Microsoft® Visual Studio

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-17 14:48
Default image
จำนวนผู้อ่าน
124

 

สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

  979/103-104 ชั้น 31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน  สามเสนใน  พญาไท กรุงเทพฯ   โทร : 0-2298-0405-8  โทรสาร : 0-2298-0409ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.  ชื่อโครงการ..จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์: Microsoft® Visual Studio Ultimate w/MSDN Software
      Assurance Government OPEN 1 License No Level Qualified (ระยะเวลา 2 ปี)
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
     เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     วันที่ 2 ธันวาคม 2556
     เป็นเงิน 160,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     สืบราคาจ้างท้องตลาด เว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

1.  www.cdgm.co.th
2.  www.optimized.co.th

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
     5.1  นางสาววิมลรัตน์  ประเสริฐสุข
     5.2  นายวิทยา  นันตา