ประกาศราคากลาง เรื่อง...การจัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการความร่วมมือ WHO กับหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุข

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-11 10:34
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
181 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        ๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการความร่วมมือ WHO กับหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุข
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยพัฒนาระบบการจัดการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
            เป็นเงิน...๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบโครงการละ  ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ โครงการ (ค่าธรรมเนียมรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักแล้ว)

        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            ๔.๑ ..ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปี สัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๕๖        

        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

           ๕.๑ ลงชื่อ..............................................

                          (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)

          ๕.๒ ลงชื่อ............................................

                         (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

 

AttachmentSize
จัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการความร่วมมือ WHO กับหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุข.pdf85.34 KB