ประกาศราคากลาง เรื่อง..จ้างผลิตชุดโพสอิท ของที่ระลึก

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-06 11:14
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
207 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
54

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 

 

       
        ๑. ชื่อโครงการ..จ้างผลิตชุดโพสอิท ของที่ระลึก  
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๐๗,๐๙๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)


        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
            เป็นเงิน ๓๐๗,๐๙๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


        ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1  สืบราคาจาก บริษัท สเพียร์มาสเตอร์ จำกัด
          
        ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

 

        ๕.๑ ลงชื่อ .........................................................

                           (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)

 


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

AttachmentSize
จ้างผลิตชุดโพสอิท ของที่ระลึก.pdf85.31 KB