ประกาศราคากลาง เรื่อง..การจัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-06 11:00
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
394 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
495

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 

                        
        ๑. ชื่อโครงการ....จัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
             /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๓๕๐,๐๐๐  บาท


        ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
             เป็นเงิน ๓๔๙,๘๙๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


        ๔. ค่า Hardware.................................................... ไม่มี .............................................บาท


        ๕. ค่า Software.................................... ไม่มี ...............................................................บาท


        ๖. ค่าพัฒนาระบบ... ๓๔๙,๘๙๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

 

        ๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ………………................ ไม่มี .................................................................บาท

   

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)….    

             

             ๘.๑  ลงชื่อ ...................................................

                            (นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ)


        ๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .................................................................

            ๙.๑  สืบราคาจากบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

AttachmentSize
จัดจ้างออกแบบและพัฒนาweb สวรส..pdf101.26 KB