ประกาศราคากลาง เรื่อง..จัดจ้างผู้ตรวจสอบ“งานตรวจสอบภายใน”ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-28 10:07
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
195 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
33

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 

                  ๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างผู้ตรวจสอบ“งานตรวจสอบภายใน”ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
                        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...หน่วยตรวจสอบและนิติการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

     ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…๓๖๓,๘๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


                  ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
                      เป็นเงิน ๓๖๓,๘๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


                  ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                      ๔.๑ สืบราคาจาก บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด      

                  ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

                      ๕.๑  ลงชื่อ.................................................

                                        (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)

                     ๕.๒  ลงชื่อ.................................................

                                        (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง)


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง.... 

 

AttachmentSize
จัดจ้างผู้ตรวจสอบ“งานตรวจสอบภายใน”ของสวรส..pdf74.29 KB