ประกาศราคากลางงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ:วิจัยเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 1

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-25 14:25
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-037...
- bytes
ดาวน์โหลด
211 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
41

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

                
        1. ชื่อโครงการการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ:วิจัยเชิงปฏิบัติการ

ระยะที่ 1/หน่วยงานเจ้าของโครงการมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 500,000 บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......15 พฤศจิกายน 2556 ............................
            เป็นเงิน..........................500,000.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน.....................................180,400........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ...................พยาบาลศาสตร์....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย ..............พยาบาลศาสตร์................
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................2..................................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 319,600............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. ทพ.จเร  วิชาไทย .......................................................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

AttachmentSize
ราคากลาง.doc33.5 KB