ประกาศราคากลาง เรื่อง...จ้างเหมารถโคชและรถตู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี ๒๕๕๗

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-21 10:52
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
246 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
518

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.      ชื่อโครงการ...จ้างเหมารถโคชและรถตู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี ๒๕๕๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๒.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๓๐๐,๐๐๐บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๓.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

ที่

ต้นทาง

ปลายทาง

 บริษัท แคมปัส อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด

 บริษัท สไมล์ไทยแลนด์ ทัวร์  

 ราคากลาง
 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ราชประสงค์ กทม.

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ

      ๒๓,๐๐๕.๐๐

     ๒๑,๔๐๐.๐๐

  ๒๑,๐๙๒.๓๘

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ราชประสงค์ กทม.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

      ๒๘,๘๙๐.๐๐

     ๒๕,๑๔๕.๐๐

  ๒๕,๖๖๖.๖๓

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ราชประสงค์ กทม.

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา         จ.นครราชสีมา

      ๔๔,๙๔๐.๐๐

     ๓๘,๕๒๐.๐๐

  ๓๙,๖๔๓.๕๐

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ราชประสงค์ กทม.

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

      ๒๓,๐๐๕.๐๐

     ๒๑,๔๐๐.๐๐

  ๒๑,๐๙๒.๓๘

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ราชประสงค์ กทม.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพ

      ๓๔,๒๔๐.๐๐

     ๓๔,๒๔๐.๐๐

  ๓๒,๕๒๘.๐๐

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ราชประสงค์ กทม.

สนามบินสุวรรณภูมิ(ไป และ กลับ)

      ๕๗,๒๔๕.๐๐

๕๐,๒๙๐.๐๐

๕๑,๐๗๙.๑๓

 

สนามบินขอนแก่น

โรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลอุบลรัตน์  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ไป และ กลับ)

รวม

    ๒๑๑,๓๒๕.๐๐

  ๑๙๐,๙๙๕.๐๐

๑๙๑,๑๐๒.๐๐

      

หมายเหตุ 

๑.        ราคากลางที่จัดทำนี้ได้รวมค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าผ่านทาง ค่าน้ำมัน ค่ารถนำขบวน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อกำหนดการจ้างแล้ว

๒.        การคิดราคากลาง โดยนำราคาของบริษัทฯ ที่เสนอราคาทั้งหมดมาคำนวณหาราคากลางและคิดอัตราลดจากค่ากลางประมาณ ๕% เพื่อเป็นแนวทางในการต่อรองราคา


๔.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑  บริษัท แคมปัส อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด

๔.๒  บริษัท เอสซี เด็คเคอร์เรชั่น จำกัด (สไมล์ไทยแลนด์ทัวร์)


๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน…………

๕.๑  ลงชื่อ.............................................

             (นางสาวฐิติมา  นวชินกุล)

๕.๒  ลงชื่อ.............................................

              (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)

๕.๓  ลงชื่อ................................................

             (นางสาวพัชราภรณ์  พัฒนาภูติวงศ์)


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

 

AttachmentSize
จ้างเหมารถโค้ชและรถตู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี ๒๕๕๗.pdf138.26 KB