ราคากลางงานวิจัย เรื่อง ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-22 11:14
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ 57-034...
- bytes
ดาวน์โหลด
218 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
180

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

                
        1. ชื่อโครงการการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไตเรื้อรังในประชากร  /หน่วยงานเจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 829,000 บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......15 พฤศจิกายน 2556 ............................
            เป็นเงิน..........................829,000.................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน.....................................240,000........................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ...................ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ....................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย ............ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ..................
            4.3จำนวนนักวิจัย ................................3..................................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย.................................. 589,000............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-........................................................... บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-....................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................-........................................................ บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. ทพ.จเร  วิชาไทย .......................................................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

 

AttachmentSize
รายละเอียดค่าใช้จ่าย.doc33 KB