ประกาศราคากลางงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-19 10:31
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/file001...
- bytes
ดาวน์โหลด
233 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
33

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย

หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

                
        1. ชื่อโครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2,416,700 บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้าง) .......15 พฤศจิกายน 2556 ............................................
            เป็นเงิน..........................2,416,700....................................................................บาท


        4. หมวดค่าตอบแทน.....................................590,000............................................................บาท
            4.1ประเภทนักวิจัย ...................แพทย์ประจำฝ่ายโภชนาการ................................................
            4.2คุณสมบัติของนักวิจัย ...............แพทย์ประจำฝ่ายโภชนาการ.............................................
            4.3จำนวนนักวิจัย .....................................5........................................................คน


        5. หมวดค่าจ้าง………………………………....…-….................................…..................บาท


        6. หมวดค่าใช้สอย..................................1,826,700............................................บาท


        7. ค่าวัสดุ...............................................-............................................................. บาท


        8. ค่าครุภัณฑ์.............................................-.......................................................... บาท


        9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ......................................................................................................บาท


        10. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี)
            10.1จำนวน........................................-....................................................................คน
            10.2................................................-.....................................................................บาท


        11. รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัยและ TOR

     ............................. ทพ.จเร  วิชาไทย .......................................................................................


        12. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง สวรส.และนักวิจัย   

 

AttachmentSize
รายละเอียดโครงการ ราคา ค่าใช้จ่าย52.22 KB