ประกาศราคากลาง เรื่อง...ออกแบบและพิมพ์หนังสือ “คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-13 14:34
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
189 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
76

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง1. ชื่อโครงการ....ออกแบบและพิมพ์หนังสือ “คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว”
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..แผนงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


              2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


              3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

     โดยมีค่าออกแบบจัดรูปเล่ม และค่าจัดพิมพ์เป็นเงิน 77,040 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


              4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                      4.1 สืบราคาจากบริษัท ดีเซมเบอรี่ จำกัด  
           
              5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

                      5.1 นางสาวประไพพิศ  ประไพพิศ  เชาวลิต

                      5.2 นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

 

AttachmentSize
“คู่มือการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว”.pdf236.74 KB