ประกาศราคากลาง เรื่อง...จัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการที่รับเงินสนับสนุนจาก สวรส.

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-12 09:51
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
238 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
50

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        1. ชื่อโครงการ...จัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการที่รับเงินสนับสนุนจาก สวรส.  
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
            เป็นเงิน...480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ..ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายใน 2 ปี สัญญาจ้างเลขที่ 27/2556        


        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1 นางสาวโสภิชา  เล้าเกต

            5.2 นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

AttachmentSize
จัดจ้างผู้ตรวจสอบโครงการที่รับเงินสนับสนุนจาก สวรส..pdf76.8 KB