ประกาศราคากลาง เรื่อง...จัดหาผู้ขายอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนโดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-31 11:31
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
181 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
53

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        1. ชื่อโครงการ..ซื้ออุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server Consolidation)
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  29  ตุลาคม  2556
            เป็นเงิน 546,770 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1  สืบราคาจากบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
          
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1  นายภัทรินทร์  แสงบุตร

            5.2  นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

 


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....
 

AttachmentSize
Sever Consolidation.pdf93.63 KB