ประกาศราคากลาง เรื่อง...เช่าบริการอินเตอร์เน็ต

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-28 10:04
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
246 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 

       1. ชื่อโครงการ..เช่าบริการอินเตอร์เน็ต
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  937,320 บาท


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  11  ตุลาคม  2556
            เป็นเงิน 937,320 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1  สืบราคาจากบริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
          
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1  นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

 

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

 

AttachmentSize
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต.pdf165.73 KB