ประกาศราคากลาง เรื่อง...จ้างทำสารคดีวีดิทัศน์ในรูปแบบ DVD จำนวน 6 เรื่อง

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-07 09:50
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
379 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
750

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ....จ้างทำสารคดีวีดิทัศน์ในรูปแบบ DVDจำนวน 6 เรื่องสำหรับใช้ประกอบการศึกษาดูงานในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 2557
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


               2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


              3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 3 ตุลาคม 2556

                       โดยมีรายละเอียดดังนี้

    -   ค่าจัดทำสารคดีวิดีทัศน์ในรูปแบบ DVD จำนวนทั้งหมด 6 เรื่อง เรื่องละ150,000บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

    -   ค่าทำสำเนาDVD (DVD ที่รวมวีดิทัศน์สารคดีจำนวน 6 เรื่องแล้ว) พร้อมจัดทำหน้าปกและบรรจุซอง จำนวน 600 ชุด เป็นเงิน 18,000บาท

    -   ลงพื้นที่ถ่ายภาพนิ่งบรรยากาศและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯศึกษาดูงานในพื้นที่ 6แห่ง ช่างภาพแห่งละ 2 คนเป็นเงิน 60,000บาท

    -   ตัดต่อประมวลภาพประกอบดนตรี การลงพื้นที่ศึกษาดูงานสำหรับนำเสนอในงานเลี้ยงและประมวลภาพนิ่ง 6 แห่งเป็นเงิน 8,000บาท

        รวมเป็นเงิน 986,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


               4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                   
                    4.1 ใช้ราคาที่เคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 8/2556 และสัญญาเลขที่ 43/2555    
           
               5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

                    5.1 นายธีรธัช  กันตามระ

                    5.2 นางสาวฐิติมา  นวชินกุล

                    5.3 นางสาวดาวพร  ขำจินดา


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

AttachmentSize
จ้างทำสารคดีวีดิทัศน์ในรูปแบบ DVD จำนวน 6 เรื่อง.pdf240.45 KB