ประกาศราคากลาง เรื่อง...จัดจ้างเหมาปฎิบัติงานขับรถยนต์

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-01 10:04
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
233 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
87

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

        1. ชื่อโครงการ....จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..173,340 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

             รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...วันที่ 30 กันยายน 2556
            เป็นเงิน 173,340 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ใช้ราคาที่เคยจ้างภายใน 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 10/2556     

           
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1 นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง  .


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

AttachmentSize
จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์.pdf236.15 KB