ประกาศราคากลาง เรื่อง...ออกแบบและพิมพ์หนังสือ “สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-09-26 16:42
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
202 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 

        1. ชื่อโครงการ...ออกแบบและพิมพ์หนังสือ “สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ”
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...140,000 บาท


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...24 กันยายน 2556

           เป็นเงิน.. 124,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

           ราคา/หน่วย (ถ้ามี).........................................บาท


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ..บริษัท บิสซิเนส ไดอารี่ จำกัด

           4.2  บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด        
     
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1 นางสาวฐิติมา  นวชินกุล

            5.2 นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

 

AttachmentSize
สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ.pdf98.82 KB