ประกาศราคากลาง เรื่อง...ออกแบบและพิมพ์หนังสือ “ภาพอนาคตระบบสุขภาพ”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-09-26 16:38
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
186 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
88

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        1. ชื่อโครงการ...ออกแบบและพิมพ์หนังสือ “ภาพอนาคตระบบสุขภาพ”
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...250,000 บาท


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...24 กันยายน 2556

          เป็นเงิน.. 231,120 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

         ราคา/หน่วย (ถ้ามี).........................................บาท


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ..บริษัท บี.เค อินเตอร์ปริ้นท์ จำกัด

           4.2   ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนไพศาล      
     
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1 นางสาวฐิติมา  นวชินกุล

            5.2 นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง


 

AttachmentSize
ออกแบบพิมพ์หนังสือ ภาพอนาคตระบบสุขภาพ.pdf98.29 KB