ประกาศราคากลาง เรื่อง...จัดจ้างรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สวรส.

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-09-25 10:07
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
281 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
90

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        1. ชื่อโครงการ...จ้างรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สวรส.ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....310,000 บาท


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...24 กันยายน 2556

            เป็นเงิน..299,172.บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

            ราคา/หน่วย (ถ้ามี).........................................บาท


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 ..บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด        
     
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1 นางสาวฐิติมา  นวชินกุล

            5.2 นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

AttachmentSize
จ้างรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สวรส..pdf134.3 KB