ประกาศราคากลาง เรื่อง...จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดชั้น 3 สวรส.

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-09-11 17:10
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
246 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
50

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

        1. ชื่อโครงการ....จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดชั้น 3 สวรส.
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...วันที่ 10 กันยายน 2556
            เป็นเงิน 168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)      
           
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ………………………………………………..

            5.1 นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

AttachmentSize
Clean F. 3.pdf235.31 KB