ประกาศราคากลาง "งานรักษาความสะอาด อาคารสุขภาพแห่งชาติ"

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-22 09:13
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
272 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
113

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

        1.ชื่อโครงการ..จัดหาผู้รับจ้างงานรักษาความสะอาด อาคารสุขภาพแห่งชาติ
            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


        2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

            เป็นเงิน 552,000 บาท บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)


        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

            วันที่ 13 สิงหาคม 2556
             เป็นเงิน 552,000 บาท บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

           หนังสือของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

 

        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

            5.1 นางวิชญา  เลขวิริยะกุล

            5.2 นางสาวรุ่งทิพย์วัลย์  เมี่ยงมุกข์

            5.3 นางสาวธัญญาภรณ์  บุญแสน

            5.4 นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง

            5.5 นายวศิน   วิริยรัต

 

ดาวนฺ์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

AttachmentSize
ราคากลาง งานรักษาความสะอาด.pdf73.87 KB