ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2018-05-31 15:51
ระยะเวลา
31 พฤษภาคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
75

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง

. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)……...........…๓๑…พฤษภาคม…๒๕๖๑…….............

      เป็นเงิน ๙๖,๑๓๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                   ราคา/หน่วย(ถ้ามี)......................-.........................บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    สืบราคาตามท้องตลาดจากผู้ขายจำนวน ๒ ราย ดังนี้

    ๔.๑ บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด

    ๔.๒ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด

    โดยวิธีการคำนวณราคากลางอ้างอิงจากราคาเฉลี่ย ของทั้ง ๒ บริษัท

๕. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้แก่

 

     (ลงชื่อ)..............ปวริศา  ไชยชำนาญ........................ประธานกรรมการ

                       (นางสาวปวริศา  ไชยชำนาญ) 

                          เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                       

   

    (ลงชื่อ)................กัณธิมา  ดีบุกคำ...........................กรรมการ

                       (นางสาวกัณธิมา  ดีบุกคำ)     

                  นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น   

   

    (ลงชื่อ).................มะลิ  หนูหน่าย............................กรรมการ

                        (นางสาวมะลิ  หนูหน่าย)      

                  นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น