ประกาศราคากลางจ้างการตรวจสอบภายในฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2018-04-30 16:54
ระยะเวลา
30 เมษายน 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
80

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

        1. ชื่อโครงการ...การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ
             ตามแผนการตรวจสอบภายใน ของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ
             2561

             หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

        2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…วันที่…25 เมษายน 2561
            เป็นเงิน.....930,000............  บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

        4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
            4.1 จากใบเสนอราคาของ บริษัท แท็กซ์กูรู เซอร์วิสเซส จำกัด
            4.๒ จากใบเสนอราคาของ บริษัทมายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จำกัด
            4.๓ จากใบเสนอราคาของ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด
            
        5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ………………………………………………..

            5.1 (ลงชื่อ)      โสภิชา  เล้าเกต
                             (นางสาวโสภิชา  เล้าเกต)