รณรงค์ต้านโรคกระดูกพรุนเพื่อลดค่ารักษาในอนาคต

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-29 23:30
 รณรงค์ต้านโรคกระดูกพรุนเพื่อลดค่ารักษาในอนาคต
จำนวนผู้อ่าน
33

          ผู้ว่าฯ กทม.ชวนเดินเพื่อสุขภาพต้านโรคกระดูกพรุนเนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต
          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวหลังเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุนว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกเพศทุกวัย

          กิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน ถือเป็นการออกกำลังกายทำได้ง่ายและเหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัยที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเบื้องต้นได้ ซึ่งโรคกระดูพรุนนับเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นประเทสที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหากประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากโรคกระดูกพรุน ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคดังกล่าวได้ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคได้อีกมาก

          มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (International Osteoporosis Foundation : IOF) กำหนดให้วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสากลโรคกระดูกพรุน ซึ่งในเดือนตุลาคม ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

          สำหรับประเทศไทยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย (ม.ก.พ.ท.) ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนขึ้น นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ การออกร้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสาธิตการออกกำลังกายแบบต่างๆ และสาธิตการประกอบอาหารแคลเซียมสูงเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการป้องกันโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะผู้สูงอายุถือเป็นวันวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หน้า 8

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.