แม่วัยละอ่อนเสี่ยงโลหิตจางแนะฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-25 14:21
 แม่วัยละอ่อนเสี่ยงโลหิตจางแนะฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
จำนวนผู้อ่าน
119

          รพ.กันทรลักษ์วิจัยชี้แม่ละอ่อนเสี่ยงโลหิตจาง คลอดก่อนกำหนด แนะเน้นให้คำแนะนำการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
          นางวนัฏฐา บุตะโลม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "อายุมารดากับผลของการคลอดของมารดาที่มาคลอดที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์"ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การตั้งครรภ์ของมารดาวัยรุ่น อายุ 10-19 ปี และมารดาอายุมาก อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี เป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการคลอดเมื่อเทียบกับมารดาอายุปกติ คือ อายุ 20-34 ปี ดังนั้น เพื่อที่จะได้ทราบภาวะแทรกซ้อนของการคลอดในมารดาทั้ง 2 กลุ่มอายุ นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร และคณะในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จึงได้ทำการศึกษาผลของการคลอดในมารดาแต่ละกลุ่มอายุที่มาคลอดที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยกลุ่มศึกษาประกอบด้วยมารดาวัยรุ่นและมารดาอายุมาก กลุ่มเปรียบเทียบประกอบด้วยมารดาอายุปกติที่คลอดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555

          ผลการศึกษา พบว่า มารดาที่คลอดทั้งหมด 2,591 ราย แบ่งเป็นกลุ่มมารดาวัยรุ่นจำนวน 474 ราย มารดาอายุปกติ 1,825 ราย และมารดาอายุมาก 292 ราย เมื่อเทียบกับมารดาอายุปกติพบว่ามารดาวัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าต่อการเกิดภาวะโลหิตจาง การคลอดก่อนกำหนด และภาวะน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม แต่มารดาวัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงต่ำกว่าต่อการผ่าตัดคลอด ส่วนมารดาอายุมากมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าต่อโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะท่าผิดปกติของทารก การคลอดก่อนกำหนด และการผ่าตัดคลอดบุตร


          "อายุของมารดามีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของการคลอดทั้งในมารดาวัยรุ่นและมารดาอายุมาก เมื่อเทียบกับมารดาอายุปกติ พบว่ามารดาวัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจาง การคลอดก่อนกำหนด และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม แต่มีโอกาสเสี่ยงต่อการผ่าตัดคลอดลดลง ส่วนมารดาอายุมากมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะคลอดก่อนกำหนด ภาวะท่าผิดปกติของทารก และมีโอกาสเสี่ยงการผ่าตัดคลอดสูงขึ้น

          ส่วนในมารดาอายุปกติพบมีโอกาสเสี่ยงความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มากกว่า กลุ่มอายุอื่นๆ และในมารดาทุกกลุ่มอายุ จำเป็นต้องเน้นให้คำแนะนำในการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อนอายุครรภ์12 สัปดาห์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น การคลอดก่อนกำหนด และภาวะน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม" นางวนัฏฐา กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 11

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.