ผุด "อำเภอสุขภาพดี" ต้นแบบลดป่วย10จังหวัดเหนือ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-17 15:25
 ผุด "อำเภอสุขภาพดี" ต้นแบบลดป่วย10จังหวัดเหนือ
จำนวนผู้อ่าน
81

          นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร นพ.วีรวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนพ.ปริญญา นาคปุณบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร แถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ มุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนมีสุข ภาพดี แข็งแรง

          โดย นพ.วชิระ กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณรักษาพยาบาลของประเทศบานปลายขึ้นเรื่อยๆ จาก 170,203 ล้านบาทในปี 2544 เป็น 403,459 ล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้น 2.4 เท่าตัว และแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น สธ.จึงมียุทธ ศาสตร์ในการลดป่วยและลดโรคของคนไทยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะเน้นที่การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการดูแลตำบลและหมู่บ้าน  โดยเน้นการระดมความร่วมมือระหว่าง รพ.ชุมชน สาธารณสุขอำเภอ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ร่วมกัน การส่งเสริมป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายให้ครบ 835 อำเภอทั่วประเทศภายในปี 2559 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนไทยอายุยืนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 ปี และมีอายุการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปีภายใน 10 ข้างหน้าให้สำเร็จ

          โครงการดังกล่าวได้ร่วมมือกับมหา วิทยาลัยนเรศวร สปสช. สสส. และเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2 และ 3 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ นำร่อง 24 อำเภอ ใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี และชัยนาท เพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.2556-30 ก.ย.2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. และวางแผนจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยบริการในสังกัดในเขตบริการสุขภาพอื่นๆ พัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชนและบริบทในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556  หน้า 4

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.