“การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย” สู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนพิการและผู้สูงอายุ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2016-08-22 16:05
แท็ก 
“การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย” สู่การมีสุขภาวะที่ดีของคนพิการและผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPEG
614.4 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ” วันศุกร์ที่ 31...
จำนวนผู้อ่าน
5363

Why  ด้วยคนพิการและผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น แขนหรือขาใช้การไม่ได้  กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิม  ทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลง  เช่น  การอาบน้ำ รับประทานอาหาร พักผ่อน เข้าห้องน้ำ ทำงาน นอน ฯลฯ  ดังนั้นจึงควรปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการประกอบกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง รวมถึงสามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้มากที่สุด
Start  การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานของหลายฝ่าย อาทิ ผู้ให้บริการทางการแพทย์  สถาปนิก  ช่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ครอบครัว  ชุมชน  และตัวผู้พิการหรือผู้สูงอายุเอง  ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและการติดตามผลหลังการปรับปรุงด้วย
How
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
2. การคัดเลือกคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความเหมาะสมและการจัดสรรงบประมาณ
3. การออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสมรรถนะของผู้พิการและคนสูงอายุและการควบคุมการก่อสร้าง
4. การประเมินผลลัพธ์ของการปรับสภาพที่อยู่อาศัย
Money
20,000  บาท  ปรับภายในบ้านเล็กน้อย เช่น ปรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ราวจับ ทำทางลาด ทางเดินใน-นอกบ้าน
40,000  บาท  ปรับภายในบ้านและโครงสร้างบางส่วน เช่น ย้ายห้องน้ำ ปรับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ราวจับ ทางเดินใน-นอกบ้าน ทางลาด ขยายประตู
60,000  บาท  สร้างบ้านใหม่
* ต้นทุนการปรับสภาพบ้าน เฉลี่ยหลังละไม่เกิน 40,000 บาท โดยการใช้จ่ายอย่างประหยัด

ข้อมูลจากงานวิจัย : โครงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย คลิก http://kb.hsri.or.th

ความคิดเห็น

พิการหูหนวก ทำได้ไหม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.