"ใช้ยาสมเหตุผล" ลดเจ็บป่วย - ตาย จากการติดเชื้อ ด้วยกุญแจ 6 ดอกสู่ รพ.ต้นแบบ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2016-03-22 13:51
แท็ก 
Infographic
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPEG
455.83 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การใช้ "ยาปฏิชีวนะ" อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นต้นต่อทำให้ "เชื้อดื้อยา" กำลังเป็นปัญหาที่หลายประเทศต่างวิตก แม้แต่องค์การอนามัยโลก(ฮู) ยังขอให้ นานาประเทศเร่งให้ความสำคัญต่อการควบคุมและป้องกัน เช่นเดียวกับภูมิภาคอาเซียนที่ได้กำหนดปัญหาเชื้อดื้อยานี้ เป็นหนึ่งใน 21 ประเด็น ที่กลุ่มประเทศอาเซียนต้องร่วมกันจัดทำแผนรองรับ ภายหลัง ปี 2558 ที่มีการเปิดเสรีอาเซียน หรือ เออีซี เต็มรูปแบบ
จำนวนผู้อ่าน
7207

Why การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล เช่น แนวคิดเมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องกินยา (one pill for every ill) ทำให้ความต้องการในการใช้ยาเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น  และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว เช่น การเกิดปัญหาเชื้อโรคดื้อยามากขึ้น  ส่งผลทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น  มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น  เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละกว่า 40,000 ล้านบาท  ดังนั้นปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

What การใช้ยาอย่างสมเหตุผล คือ ???  การที่ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ  โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม  และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด (WHO, 1985)  

Goal  สร้างต้นแบบ (Model) ของโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน  พัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เกิดขึ้นในสถานพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนาเครือข่าย (Network) เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบ  พัฒนากลวิธีในการสร้างความตระหนักรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ

กุญแจ 6 ดอก “PLEASE”  ไขประตูสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
P : Pharmacy and Therapeutics Committee   
     คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
L : Labeling and Leaflet   
     การจัดทำฉลากยา ฉลากยาเสริม และข้อมูลยาสู่ประชาชน
E : Essential RDU Tools  
     การจัดทำหรือจัดหาเครื่องมือจำเป็นเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
A : Awareness of RDU in health personnel and Patients  
     การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
S : Special Population Care  
     การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ
E : Ethics in Prescription  
     การส่งเสริมจริยธรรมในการสั่งใช้ยา
      
ที่มา : ข้อมูลจากงานวิจัย : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital : RDU Hospital)
 ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.