"หมอครอบครัว" ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-06-09 15:33
แท็ก 
หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PNG
1.03 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทย จัดเป็นประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการขยายบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนไทยในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะชนบทที่ห่างไกลให้ได้รับ “บริการปฐมภูมิ” ย้อนกลับไปเมื่อปี 2485 ขณะนั้นมีโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการรักษาพยาบาลในส่วนภูมิภาคเพียง 5 แห่ง และ “สุขศาลา” ซึ่งเป็นสถานบริการปฐมภูมิในระดับตำบลอยู่เพียง 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ แต่จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน คือ การสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเมือง ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามด้วยการขยายบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิไปสู่พื้นที่ชนบท รวมทั้งการผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ทำให้มีโรงพยาบาลทั่วไปในส่วนภูมิภาคครบทุกจังหวัด กระทั่งเข้าสู่ช่วง ปี 2544 ที่ประเทศไทยขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมคนไทยทุกคน โดยเกือบทุกอำเภอมีโรงพยาบาลชุมชน และเกือบทุกตำบลมีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
จำนวนผู้อ่าน
3777

"หมอครอบครัว" ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว

ทีมหมอครอบครัว คือ ทีมผู้ดูแลสุขภาพประจำครอบครัว  กระจายครอบคลุมในทุกครัวเรือนทั่วไทย พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพถึงที่บ้าน และสามารถส่งต่อผู้ป่วย  โดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษา  

เป้าหมาย

  1. ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาพดี ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ

  2. ครอบครัว ชุมชน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาสุขภาพ

  3. มีระบบการดูแลสุขภาพที่ตอบสนองปัญหาด้านสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ดูแลประชากร 1,250 - 2,500 คน

ทีมชุมชน : อสม. / อปท. / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / แกนนำกลุ่มต่างๆ / จิตอาสา / ภาคีต่างๆ
บทบาท : ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน

ทีมตำบล : พยาบาลวิชาชีพ / นักวิชาการสาธารณสุข / ทันตาภิบาล / เจ้าหน้าที่ สธ.อื่นๆ / แพทย์
บทบาท : ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ประเมินปัจจัยเสี่ยง เป็นพี่เลี้ยงทีมชุมชน

ทีมอำเภอ : ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ฯลฯ และทีม สสอ.
บทบาท : ให้บริการที่ รพ.ชุมชน สนับสนุนด้านวิชาการ เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงให้ทีมตำบล

ข้อมูลจากงานวิจัย สวรส. : ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว   
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.