"หมอครอบครัว" ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-06-09 15:33
แท็ก 
หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PNG
1.03 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
วิจัย สวรส. ชี้ “ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง” เป็นจุดแข็งของระบบบริการ แต่ควรเพิ่มความครอบคลุมคุณภาพ – มาตรฐานบริการ พร้อมแนะนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ปรับทิศทางให้สอดรับกับบริบทและขยับในพื้นที่ประชากรหนาแน่นก่อน โดยเน้นการทำงานเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
19153

"หมอครอบครัว" ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว

ทีมหมอครอบครัว คือ ทีมผู้ดูแลสุขภาพประจำครอบครัว  กระจายครอบคลุมในทุกครัวเรือนทั่วไทย พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพถึงที่บ้าน และสามารถส่งต่อผู้ป่วย  โดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษา  

เป้าหมาย

  1. ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาพดี ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ

  2. ครอบครัว ชุมชน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาสุขภาพ

  3. มีระบบการดูแลสุขภาพที่ตอบสนองปัญหาด้านสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ดูแลประชากร 1,250 - 2,500 คน

ทีมชุมชน : อสม. / อปท. / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / แกนนำกลุ่มต่างๆ / จิตอาสา / ภาคีต่างๆ
บทบาท : ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน

ทีมตำบล : พยาบาลวิชาชีพ / นักวิชาการสาธารณสุข / ทันตาภิบาล / เจ้าหน้าที่ สธ.อื่นๆ / แพทย์
บทบาท : ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ประเมินปัจจัยเสี่ยง เป็นพี่เลี้ยงทีมชุมชน

ทีมอำเภอ : ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ฯลฯ และทีม สสอ.
บทบาท : ให้บริการที่ รพ.ชุมชน สนับสนุนด้านวิชาการ เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงให้ทีมตำบล

ข้อมูลจากงานวิจัย สวรส. : ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว   
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th

 

 

 

ความคิดเห็น

ระเบียบ เชิงรุก  ให้อาชีพ สุขภาพ ทุกคน และ ประชาชน  เป็นทีมหมอประชารัฐ ประจำครอบครัวและพื้นที่  รับสมัคร เป็นจิตอาสา  ในพื้นที่  โดยให้หมอทุกคน เป็น หมอประจำครอบครัว (มิใช่ต้องเรียน หมอ เฉพาะทางอย่างเดียว ) พื้นที่ใดมีหมอ ที่เรียน เป็นหมอครอบครัว ให้เป็นหัวหน้าทีมในพื้นที่  และหมอทุกคนทั้งเก่าและใหม่ เป็น หมอประจำครอบครัว 

นโยบายนี้ สำเร็จ รวดเร็ว ส่ง ตัวชี้วัด  และ คู่มือดำเนินการ สาระความรู้หมอประจำครอบครัว ให้ หมอๆๆ  อ่าน แล้วปฏิบัติ  ทุกคนก็เป็นหมอประจำครอบครัวทันที

จิรภา ชูดำ  081-344-4903   

สหกรณ์บริการเพื่อการแพทย์และสุขภาพวะ จำกัด  เสนอ เข้าร่วมทีมหมอประจำครอบครัว  (จังหวัดระยอง) ต้นแบบ ทันที  ขณะนี้ภาระงานก็ปฏิบัติแล้วค่ะ

 

โปรดเปลี่ยนแปลง  คุณสมบัติ อาชีพ หมอประจำครอบครัว  ให้สามารถเป็นได้ทุกคน  ที่เคยเรียนหมอมาก่อน   หรือ มีเอกสาร ด้านเวชกรรม ด้านสาธารณสุข สรุปทุกคน เป็นหหมอประจำครอบครัว เมื่อ  ผลิต หมอครอบครอบครัวครบ  ทุกหมู่บ้านตำบล ค่อยยก  ให้หมอประจำครอบครัว  ตามหลักเกณฑ์ ต่อไป

จิรภา ชูดำ 081-344-4903

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.